Društvo

Ekskluzivno: Kako posluje izvor svih laži – Pink Company

Mesto: Beograd Datum: 14.04.2011 Dogadjaj: POLITIKA/PRIVREDA - prijem Srpsko-britanskog poslovnog kluba u klubu Privrednik Licnosti: Željko Mitroviæ

Poslušan, jer je dužan 100 miliona evra

Propagandna imperija Željka Mitrovića, najodanijeg sluge zločinačkog režima iz devedesetih, već punih 17 godina je u službi i svih drugih vladajućih koalicija. Ali, nikada kompanija Pink nije ponudila sve svoje resurse jednom čoveku i njegovoj diktaturi kao što je to danas slučaj sa režimom Aleksandra Vučića. Uprkos činjenici da je Mitrovićeva Pink imperija na budžetu države, ona nema ni polovine svog kapitala u ovoj kriminalnoj kompaniji, već pokriva svoje obaveze samo sa 30,95 odsto ukupno angažovanih poslovnih sredstava. Na kraju 2017. godine dugovi Željka Mitrovića i Pink Company, dostigli su čitavih sto miliona evra! Iz budžeta Republike Srbije Vučić plaća i druge “medije” iz porodice Velike propagande laži, poput “Informera” i “Srpskog Telegrafa”. Naš poznati ekonomski stručnjak, Miodrag K. Skulić, u ovom broju Magazina Tabloid analizirao je poslovanje Pink Company, sa posebnim osvrtom na ogromna dugovanja ove zločinačke firme (100 miliona evra). U ovom broju (na sledećoj strani), opisana su i dugovanja Štamparije Borba i režimskog glasila Večernjih Novosti, čije vlasništvo nije utvrđeno, ali jesu ogromna dugovanja koja i dalje rastu.

Miodrag K. Skulić

PINK International Company, doo, čiji je osnivač i zakonski zastupnik Željko Mitrović u svom sastavu, pored ovog matičnog privrednog društva ima još pet zavisnih društava u zemlji, od kojih je jedno u procesu likvidacije i tri zavisna društva registrovana u susednim zemljama (BiH, Crna Gora i Banja Luka). U likvidaciji je privredno društvo FTV SEE, doo, Beograd, registrovano 11.11.2008. godine za delatnost proizvodnje i emitovanja televizijskog programa, u kome PINK Company ima kapital od samo 85.845 dinara. Sledeća četiri zavisna društva su sto odsto u vlasništvu Company PINK, i to:

* Pink Ugostiteljstvo, doo, Beograd, registrovan 29.12.2008. sa kapitalom od samo 43.937 dinara, sa osam zaposlenih,

* PFI Studios, doo, Šimanovci, registrovan 20.05.2010, za proizvodnju kinematografskih dela, sa kapitalom od svega 49.988 dinara, sa šest zaposlenih;

* Pink Library, doo, Beograd, registrovan 01.08.2012. godine za distribuciju kinematografskih dela sa kapitalom od samo 10.000 dinara, bez zaposlenih i

* Globaltel, doo, Beograd, sa 55 odsto učešća PINK Company u kapitalu ovog društva, što čini udeo u iznosu od 1.499.059 dinara, dok razliku od 45 odsto udela ima privredno društvo „Procescom” koje je u vlasništvu 51 odsto Vojislava Krstića, 30 odsto Save Terzića i 19 odsto Ivana Bukelića. Ovo privredno društvo registrovano je za bežične telekomunikacije i ima samo dva zaposlena.

Ukupan broj zaposlenih u 2017. godini u svih devet ovih privrednih društava bio je 883 lica, od čega u matičnom i pet zavisnih društava registrovanih u Srbiji je 708 zaposlenih, dok u tri zavisna društva u inostranstvu je bilo 75 zaposlenih. Pink Company ima u privrednom društvu Air Pink, registrovanom za vazdušni saobraćaj samo 1,98 odsto udela, dok je većinski vlasnik ovog društva Željko Mitrović sa ulogom od 68,02 odsto i 30 odsto Aleksandar Ilić. Ovo društvo poslovalo je u 2017. godini sa 72 zaposlena.

Ukupna poslovna imovina društva u konsolidovanom bilansu

Ukupna vrednost poslovne imovine društva, na kraju 2017. godine, iznosi 14,4 miliona evra i ona je hipotekarno u celosti opterećena sa 14 hipotekarnih tereta AIK banke, i po jednom hipotekom Intesa banke, Nove banke iz Banja Luke i Hipotekarne banke iz Podgorice. Objekat u Beogradu, u ulici Neznanog junaka broj 1 ima 3.150 m2 i u knjigovodstvu društva se vodi 5,3 miliona evra i u celini je pod hipotekarnim teretom. U Šimanovcima objekat kinematrografske delatnosti, tzv. Filmski grad, sa infrastrukturom, pod hipotekom je. Objekat u Beogradu, u ulici Sv. Nikole kupljen od privrednog društva Biomed još 2009. godine ima 630 m2 i pod hipotekom je Intesa banke i AIK banke.

Poslovni prihodi društva u konsolidovanom bilansu

Ukupni poslovni prihodi u konsolidovanom bilansu u 2017. godini iznosili su iznosili 55 miliona evra, što je samo pola procentnog poena više nego u prethodnoj godini, uz iskazanu neto dobit u toj godini od 978 miliona dinara, ili više od osam miliona evra, što čini 14,8 odsto od ukupnog prihoda. To je za ovu oblast izuzetno visok nivo. U prethodnoj godini neto dobit u konsolidovanom bilansu bila je samo 56,5 miliona dinara, ili 17 puta manji.

Ukupne obaveze i obaveze po kreditima banaka

Ukupne obaveze matičnog i osam zavisnih društava dostigle su sto miliona evra, od čega kreditne obaveze prema bankama više od 14 miliona evra, od čega:

* 1,7 miliona evra Banka Intesa

* 9,6 miliona evra AIK banka

* 2,7 mliona evra Nova banka, Banja Luka

Dana 15 marta 2016 godine zaključen je sporazum sa Poreskom upravom o odlaganju poreskog duga u iznosu od 411.620.512 dinara u 60 mesečnih rata, uz zalogu na pokretnim stvarima matičnog društva. Dakle, više od 3,4 miliona evra Poreska uprava, kao državni organ reprogramira dug oivoj medijskoj kompaniji i u tome je problem, što se u konkretnom radi o medijskoj kompaniji koja ima frekvenciju sa Nacionalnim značajem, pa je povezanost države sa emiterom ne može biti nezavisna.

Postavlja se razumno pitanje: šta čini tako visok nivo obaveza Pink Company, doo, koji je dostigao skoro sto miliona evra? Da bi bilo jasnije o čemu je reč, te obaveze prikazujemo u narednom tabelarnom pregledu, prema godišnjem obračunu za 2017. godinu:

* 14,1 milion evra obaveze po dugoročnim kreditima banaka

* 11,2 miliona evra obaveze za primljene dugoročne avanse

* 13,6 miliona evra obaveze po osnovu utvrđenog bonusa

* 10,0 miliona evra obaveze po kratkoročnim kreditima

* 11,5 miliona evra obaveze za primljene kratkoročne avanse

* 13,0 miliona evra obaveze prema dobavljačima u zemlji

* 10,0 miliona evra obaveze prema dobavljačima iz inostranstva

* 1,4 miliona evra preostali deo odložnog poreskog duga

* 14,5 miliona evra tekuće obaveze iz poslovanja

Dugoročni avansi, koji plasmani nisu uobičajeni u našoj finansijskoj praksi iznose 11,2 miliona evra i oni su dati od sledećih privrednih društava:

* 3,0 miliona evra Invej, Beograd

* 3,0 miliona evra Kopernikus, Beograd

* 2,2 miliona evra Imlek, AD, Beograd

* 1,4 miliona evra Koncern Bambi Banat

* 1,2 miliona evra Knjaz Miloš, Aranđelovac

* 0,4 miliona evra Rubin, Kruševac ui Clor Media.

Garantovana zarada Direct media

Ugovorom o načinu sticanja i otuđenja udela u matičnom društvu od 12 juna 2016. godine predviđeno je da sticalac udela Direct media iz Beograda ima pravo na preferencijalnu isplatu dobiti. Minimalna garantovana dobit koja će se isplatiti privrednom društvu Direct media za 2016. godinu je 750.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ugovorom je, takođe predviđeno, da Direct media novčano potraživanje po osnovu pripadajuće dobiti može konvertovati u reklamne vreme na televizijskim programima koje emituje Pink.

Planira se prodaja udela u Pink BH i Pink M

U 2018. godini rukovodstvo kompanije stupilo je u pregovore o prodaji sto odsto svog udela u Zavisnim društvima PINK BH Company, doo, Sarajevo i PINK M Company, doo, Podgorica. Plan je da se sredstvima od prodaje tih udela otkupi udeo društva Direct media od 10 odsto u PINK International Company.

AIR Pink, doo, Beograd

Air Pink je u vlasništvu građanina Željka Mitrovića 68,02 odsto, dok je PINK Company vlasnik samo 1,98 odsto, a ostatak od 30 odsto poseduje Aleksandar Ilić. U ovom privrednom društvu registrovanom za vazdušni saobraćaj u 2017. godini bilo je 72 zaposlena. Društvo je na kraju te godine raspolagalo sa poslovnom imovinom u vrednosti 4,5 milijardi dinara, što predstavlja 38 miliona evra. Sopstvenim kapitalom u iznosu od 606 miliona dinara, ili pet miliona evra društvo je finansiralo tu imovinu, što iznosi 13,3 odsto. To je veoma nizak stepen, jer obaveze predstavljaju 33 miliona evra. Društvo je u 2017. godini ostvarilo 33,5 miliona evra prihoda, ali je istovremeno isplatilo proizvodne usluge 13 miliona evra, a za gorivo platilo 5,6 miliona evra, pa je sa razlikom od 14,9 miliona evra, nakon isplate zarada od četiri miliona evra i drugih rashoda društvu preostala neto dobit u iznosu od 2,3 miliona evra, što je zadovoljavajući nivo dobiti.

Kriminalna misija režimskih mešetara: poslednji čin uništavanja Kompanije Novosti i Štamparije Borba

Kupovina vremena i odlaganje propasti

Kompanija Novosti, AD ima blokiran tekući račun neprekidno 525 dana za iznos od 507,2 miliona dinara, odnosno za 4,3 miliona evra, dok Štamparija Borba, AD, ima blokadu tekućeg računa više od 357 miliona dinara, što iznosi više od tri miliona evra, za isti broj dana, neprekidno. Kompanija Novosti u 2017. godini imala je 363 zaposlenih, a sa njom povezano privredno društvo Štamparija Borba, AD, 227 zaposlenih. Postavlja se pitanje kako je u našem zakonodavstvu moguće poslovati sa tako velikim brojem zaposlenih, godinu i po dana, a da je tekući račun u blokadi. Da bi odgovorili na ovo pitanje izvršili smo uvid u brojne godišnje obračune ova dva pravna lica i sa njima povezane privredne subjekte, posebno i na njihovo zajedničko privredno društvo Štamparija Novosti, doo u kome ova dva partnera imaju po 50 odsto udela.

Nikola Vlahović Kompanija Novosti, AD i Štamparija Borba, AD od 12 jula 2017. godine, neprekidno imaju blokirane tekuće račune za 7,3 miliona evra. Vlasnička struktura Kompanije Novosti, AD, je do krajnjih mera iskomplikovana. Naime, nominalni vlasnici akcija su:

* 29,51% Republika Srbija

* 24,99% Trimax Investments GmbH Austrija

* 24,90% Ardis Holding GmbH Austria

* 12,55% Karamat Holding GmbH, Austria

* 7,15% Fond PIO

* 0,90% mali akcionari

Međutim, Komisija za hartije od vrednosti oduzela je pravo glasa na 1010 akcija u posedu akcionara Trimax, na 1007 akcija Ardis i 507 akcija Karamat-u, nakon toga upravljačka struktura je sledeća: 2.471 akciju Republika Srbija sa Fondom PIO, ili 58,63 odsto prava glasa, 1.684 akcije Milan Beko, ili od njega ovlašćeno lice, u ime povezanih akcionara Trimax, Ardis i Karamat, sa 39,95 odsto prava glasa, 60 akcija mali akcionari, ili 1,42 odsto prava glasa.

Prema tome, većinsko pravo glasa u Kompaniji Novosti, AD, ima država, ali ne i pravo na raspodelu dobiti i one odluke za koje se traži 2/3 većina. Vlasnik akcija Štamparije Borba, AD, je 79,42 odsto, dok su zaposleni i bivši zaposleni u Štampariji vlasnici 20,58 odsto. Zavisna privredna društva Kompanije Novosti, AD su Agencija Novosti, registrovana 23. jula 2018 godine sa 100 dinara kapitala Kompanije Novosti i sto odsto u vlasništvu Kompanije. Savršeno je jasno i laiku čemu će poslužiti ovo privredno društvo.

Zajedničko preduzeće Štamparija Novosti sa Štamparijom Borba po 50 odsto udela osnovano još 30.12.2002. godine, kada je uvezena velika štamparska mašina, koja danas radi sa manje od polovine kapaciteta, a po godišnjem ugovoru iznajmljuje se Štampariji Borba, jer se i nalazi u njenom poslovnom prostoru, od čega su po 1,5 milion evra finansirala oba vlasnika udela.

Zakonski zastupnici u Kompaniji Novosti, AD, su Srđan Muškatirović, generalni direktor, Radomir Vidaković i Branko Vukičević, izvršni direktori, dok je zakonski zastupnik u Štampariji Borba, AD, Vladimir Gudurić, direktor društva.

Poslovna imovina i obaveze Kompanije Novosti, AD

Kompanija Novosti, AD na kraju 2017. godine raspolagala je sa 468 miliona dinara ukupne poslovne imovine, što čini manje od četiri miliona evra. Kompanija je još pre nekoliko godina ostala bez dinara sopstvenog kapitala, pa su još ukupne obaveze, usled nagomilanih gubitaka u poslovanju u ranijim godinama, narasle na 2,3 milijarde dinara, što predstavlja više od 11,8 miliona evra. Dakle, obaveze Kompanije Novosti, AD, su veće od ukupne poslovne imovine koju Kompanija koristi za 7,8 miliona evra. Gubitak veći od kapitala na kraju te 2017. godine dostigao je tih 7,8 miliona evra. Najteže je što Kompanija nema nikakvih dugoročnih obaveza, već su sve obaveze kratkoročne i čine ih uglavnom obaveze prema Štampariji Borba, za štampu, a često i za nabavljenu novinsku hartiju. Štamparija Borba, podnela je sudu na naplatu sledeće tužbe:

* 602,3 miliona dinara

* 187,3 miliona dinara u postupku pred javnim izvršiteljom

* 301,7 miliona dinara

* 58,0 miliona dinara za utuženo potraživanje za kamatu

Bez obzira što je Kompanija izdala 103 menice, tekući račun je blokiran za više od 507 miliona dinara, a skoro sva potraživanja Štamparija je utužila, od čega su neka postala izvršna. Ulaganje žalbe na svima poznatu čvrstu obavezu Kompanije Novosti da isplati fakture za štamparske usluge dnevnog lista Večernje novosti i drugih listova koje izdaje Štamparija, predstavlja kupovinu vremena i odlaganje propasti ovog javnog glasila kojim većinsko pravo upravljanja ima država Srbija. To je najbolji primer kako država Srbija želi da donese Medijsku strategiju u kojoj će i dalje upravljati propalim štampanim glasilima „Večernje novosati” i „Politika”.

Poslovni prihodi i ostvaren rezultat u 2017. godini Kompanije Novosti, AD

U 2017. godini Kompanija je na 1,33 milijarde dinara ukupnog prihoda, što iznosi 11,3 miliona evra, koji prihod je manji za 7,3 odsto u odnosu na prihod ostvaren u 2016. godini, uspela da pokrije isplate zarada, rashode štampanja novina i druge rashode i da iskaže neto dobit u iznosu od 3,8 miliona dinara. To je simbolična dobit i ako bi se pravilno iskižile obaveze po tužbama Štamparije za pripadajuće kamate, od te dobiti ne bi ostalo ništa.

Poslovna imovina i obaveze Štamparije Borba, AD

Ukupna vrednost poslovne imovine Štamparije Borba, AD na kraju 2017. godine iznosila je nešto više od devet miliona evra, u kom iznosu je pretežan deo potraživanje Štamparije Borba od Kompanije Novosti, koje je Štamparija u celosti utužila. Sopstvenim kapitalom od 34,4 odsto Štamparija pokriva ukupno angažovana poslovna sredstva, dok su obaveze veće od 700 miliona dinara, što čini šest miliona evra.

Poslovni prihodi i ostvareni rezultati Štamparije Borba, AD

Ukupan prihod Štamparije Borba u 2017. godini ostvaren je u iznosu 307 miliona dinara, što je manje za 13,3 odsto u odnosu na prethodnu 2016. godinu, a to čini 2,5 miliona evra prihodu u celoj toj godini. Ali, na drugoj strani taj nivo prihoda nije bio dovoljan za pokriće svih rashoda, pa je u toj godini iskazan neto gubitak 128 miliona dinara, ili skoro 1,1 milion evra. Interesantno je da zaposlenima u Štampariji Borba nije isplaćena, a ukalkulisana je zarada, u iznosu od 297 miliona dinara, što čini više od 2,5 miliona evra, ili po zaposlenom 11 hiljada evra bruto, odnosno šest hiljada evra neto po zaposlenom.

Hipoteke na mašinama Štamparije Borba, AD

Hypo-Alpe-Adria bank, sada Addiko bank, ima hipoteku na 13 mašina vlasništva Štamparije Borba, AD, i to:

* Uniset ofset

* dva uređaja za lepljenje

* automatska linija za sabijanje

* knjigovezački nož

* višeosovinski usitnjivač

* tre i novinske alfa CTP-Nela

* dve razvijačice i

* novinski transporter

Dug prema ovoj banci na dan 31 decembra 2017 godine iznosi 505 hiljada evra.

Štamparija Novosti, doo

Ovo pravno lice zajedničko je privredno društvo Kompanije Novosti, AD i Štamparije Borba, AD, sa po 50 odsto uloga, koji iznosi po 192 miliona dinara. Društvo je registrovano 24. aprila 2002 godine, a uvezena štamparska mašina uneta je u imovinu Štamparije Novosti 30. decembra 2002. godine. Ovo zajedničko privredno društvo nije imalo zaposlenih radnika, jer je mašina montirana u poslovnom prostoru Štamparije Borba, AD i njoj su vlasnici udela zajedničkog društva iznajmljivali ovu štamparsku mašinu. Mašina je uvezena na kredit i oba partnera su je do danas otplatila, pa je za čuđenje zašto Kompanija Novosti nije ponudila Štampariji Borba da u celosti preuzme ovo postrojenje, a da za adekvatan deo se smanji dugovanje Kompanije Novosti, AD, prema Štampariji Borba, je delatnost štampanja novina je osnovna delatnost Štamparije Borba, a Kompanija Novosti ima registrovanu novinsko-izdavačku delatnost.

(Izvor: Magazin Tabloid)

Comments

comments