Društvo

Vojni sindikat: “Uhapsite Vulina, imamo dokaze…”

Aktuelni ministar odbrane Aleksandar Vulin, sa svojim potčinjenima, svestan svog dela i njegove zabranjenosti, čije je izvršenje hteo, izvršio diskriminaciju prema predsedniku i generalnom sekretaru Vojnog sindikata Srbije?

Vojni sindikat tužilaštvu: Uhapsite Vulina, imamo dokazne radnje koje ste primenili kada ste hapsili maloletno lice zbog rekvizita“improvizovanih vešala“

Novica Antić, aktuelni predsednik Vojnog sindikata Srbije poslao je otvoreno pismo Nataši Krivokapić, javnom tužiocu u Beogradu koje prenosimo u celosti.

„Poštovana, u javnosti sam bio u prilici da vidim odluku Višeg javnog tužilaštva u Beogradu KT br. 154/19 od 05.02.2019. godine, kojim tužilaštvo na čijem ste čelu, preduzima određene dokazne radnje u pravcu krivičnog dela ‘’rasna i druga diskriminacija’’ iz člana 387. važećeg Krivičnog zakonika.

Dokazne radnje, preduzeli ste prema licu koje je na javnom okupljanju građana, u Beogradu, dana 02.02.2019. godine, nosilo rekvizit ‘’improvizovana vešala’’, čime je kako se navodi u vašem aktu, učinilo akt diskriminacije, a tako i krivično delo. Šira javnost zna da je u ovom krivičnom predmetu osumnjičenima bio određen i pritvor zbog navodnog uticaja na svedoke i sl.“

Ohrabren ovim stavom javnog tužilaštva šta se smatra diskriminacijom, predsednik Vojnog sindikata Srbije prepoznao krivično delo ministra Vulina

„Rukovođen stavom Višeg javnog tužilaštva u pogledu toga šta se smatra diskriminacijom, u postupanju ministra odbrane Aleksandra Vulina i njegovih potčinjenih, prema meni kao predsedniku jedinog reprezentativnog Vojnog sindikata Srbije i mom kolegi Predragu Jevtiću generalnom sekretaru Vojnog sindikata Srbije, prepoznao sam obeležja krivičnog dela „rasna i druga diskriminacija“ iz člana 387. stav 1. Krivičnog zakonika.

Kako je diskriminacija prema nama dvojici učinjena isključivo zbog ličnog svojstva-članstva u sindikatu, sa nadom da ćete kao organ nezavistan od izvršne vlasti poštovati zakone, obaveštavam Vas da je menedžment ministra Aleksandra Vulina krajem 2018. godine, izvršio diskriminaciju prema predsedniku i generalnom sekretaru Vojnog sindikata Srbije, tako što ih je na nezakonit način pozvao na disciplinsku odgovornost zbog javnog iznošenja stavova sindikata, pri čemu je predsedniku sindikata izrečen otkaz sa rada.“

Novica Antić predlog tužilaštvu: Svedoci su tu da prikupite obaveštenja, pokrenete istragu i pritvorite „učesnike krivičnog dela“  kako ne bi uticali na svedoke i ometali pravdu

U vezi sa iznetim predlažem da od mene i svedoka neposredno i hitno prikupite potrebna obaveštenja, pokrenete tužilačku istragu i postupak za određivanje pritvora svima koji su u izvršenju ovog krivičnog dela učestvovali, a kako ne bi nastavili da se dogovaraju o tome kako da ometaju pravdu, da nastave sa radnjama diskriminacije i ne ponove isto krivično delo.

Zakoni Srbije se krše, nigde nisu propisali da pripadnici Vojske Srbije, koji imaju pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, ne uživaju zaštitu predviđenu konvencijama MOR i Zakonom o radu, niti im je ta zaštita prema odredbama Ustava R. Srbije i drugih zakona uskraćena

„Odredbama člana 18. Zakona o radu, zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija zaposlenih s obzirom na članstvo u sindikatima ili neko drugo lično svojstvo, a odredbama člana 21. istog zakona zabranjeno uznemiravanje zaposlenog, odnosno svako neželjeno ponašanje uzrokovano nekim od osnova iz člana 18. Zakona o radu, koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva zaposlenog, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, što se nesporno prepoznaje u ponašanju poslodavca i njemu potčinjenih pozivanjem na disciplinsku odgovornost dva zvanična predstavnika jedinog reprezentativnog sindikata zaposlenih u Vojsci Srbije i izricanjem otkaza predsedniku tog sindikata.

Odredbama člana 13. stav 2. važećeg Zakona o radu, propisano je da zaposleni, odnosno predstavnik zaposlenih, zbog aktivnosti u sindikatu, ne može biti pozvan na odgovornost, niti stavljen u nepovoljniji položaj u pogledu uslova rada, ako postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Odredbe člana 188. Zakona o radu kojima je izvor od Srbije kao države, ratifikovana konvencija MOR br. 98 „o primeni principa prava organizovanja i kolektivnog pregovaranja„, jasno propisuju da poslodavac ne može da stavi u nepovoljan položaj zaposlenog zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu predstavnika zaposlenih, članstva u sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima. Menadžment ministra odbrane Aleksandra Vulina upravo je to učinio kada je potpuno neosnovano i nezakonito odlučio da predsedniku Vojnog sindikata Srbije, izrekne otkaz sa rada, a generalnog sekretara tog sindikata pozove na disciplinsku odgovornost, za radnje i postupke izvršene van vojne službe u svojstvu sindikalnog predstavnika.

Odredbom člana 67. stav 1. Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, propisano je, „Poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu namešteniku, odnosno otkaže radni odnos državnom službeniku, niti na drugi način da stavi u nepovoljan položaj zaposlenog, a naročito predsednika reprezentativnog sindikata i člana štrajkačkog odbora zbog njegovog statusa ili aktivnosti u svojstvu predstavnika zaposlenih, članstva u sindikatu ili učešća u sindikalnim aktivnostima“.

Predmetno krivično delo poprima naročito težak oblik jer ga čine najviši predstavnici izvršne vlasti i državni organi i zato što se njime na najgrublji način zadire u ratifikovanim međunarodnim konvencijama i Ustavom Srbije garantovane osnovne ljudske, građanske i radničke slobode, a to su sloboda misli, govora, javnog okupljanja i udruživanja.

Poslodavac u konkretnom slučaju, izricanjem otkaza predsedniku jedinog reprezentativnog sindikata zbog zastupanja stavova tog sindikata, a sad i pozivanjem na odgovornost generalnog sekretara Vojnog sindikata Srbije, otvoreno vrši pritisak na jedine zvanične predstavnike zaposlenih, i tako svesno i namerno krši zakone i od zakona snažniji pravni akt, ratifikovanu konvenciju MOR br. 98. koja u članu 1. između ostalog propisuje, da radnici treba da koriste zaštitu protiv svih dela diskriminacije u materiji zaposlenja koja bi mogla da bude štetna po sindikalnu slobodu, a naročito ukoliko se radi o delima koja bi imala za cilj da se otpusti radnik, ili da mu se svim ostalim sredstvima nanese šteta radi toga što je on član sindikata ili što učestvuje u sindikalnim delatnostima izvan radnih časova.

Tužilaštvu:Poziv da u vezi sa činjenicama iz ovog pisma prikupite potrebna obaveštenja, a potom odgovorne, procesuirate u skladu sa zakonom

Zakoni Srbije nigde nisu propisali da pripadnici Vojske Srbije, koji imaju pravo na sindikalno organizovanje i delovanje, ne uživaju zaštitu predviđenu konvencijama MOR i Zakonom o radu, niti im je ta zaštita prema odredbama Ustava R. Srbije i drugih zakona uskraćena. Na opisan način čini se akt zabranjen i odredbama člana 1. stav 2. paragraf a) konvencije MOR br. 98. jer se od strane poslodavca koji je predstavnik izvršne vlasti čini delo koje ima za cilj da pripadnike Vojske Srbije zastraši i podredi uslovu da se ne učlanjuju u Vojni sindikat Srbije, ili da prestanu da pripadaju ovom sindikatu. Ovakvim svojim postupanjem, ministar odbrane- poslodavac, počinio je i povrede Ustava Srbije (čl. 1; 3; 18; 19; 20; 21; 22; 43; 46; 55, 143; 145) odredbe konvencija MOR broj 87; 98. i 135. Odredbe Revidirane Evropske socijalne povelje o ljudskim pravima kao i odredbe Zakona o radu koje se tiču sindikalnog delovanja i njegove zaštite, tim pre što je ovim licima odbio da pruži zaštitu od diskriminacije i zlostavljanja na radu.“

Kako postoji osnovana sumnja da je aktuelni ministar odbrane Aleksandar Vulin, sa svojim potčinjenima, svestan svog dela i njegove zabranjenosti, čije je izvršenje hteo, izvršio diskriminaciju prema predsedniku i generalnom sekretaru Vojnog sindikata Srbije, tako što je predsedniku Vojnog sindikata Srbije izrečen otkaz sa rada, a protiv generalnog sekretara pokrenut i vodi se disciplinski postupak, sve zbog javnog zastupanja i iznošenja stavova sindikata i van vojske službe, nesporno je da je time učinjeno i krivično delo ‘’rasna i druga diskriminacija’’ iz člana 387. stav 1. Krivičnog zakonika, pa Vas ovom prilikom pozivam da u vezi sa svim činjenicama iz ovog pisma prikupite potrebna obaveštenja, a potom odgovorne procesuirate u skladu sa zakonom, uključujući i primenu mere pritvora, baš kao što ste to učinili u slučaju lica koje je na javnom okupljanju građana dana 02.02.2019. godine, nosilo rekvizit ‘’improvizovana vešala’’,

O svemu ovde navedenom posedujem materijalne dokaze i podatke o svedocima.“

Novica Antić, predsednik Vojnog sindikata Srbije

ПРИТВОР ЗА ВУЛИНАОТВОРЕНО ПИСМО ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ У БЕОГРАДУ – Наташи КривокапићПоштована, у јавности сам био у…

Posted by Vojni Sindikat Srbije on Monday, February 11, 2019

(Izvor: jutarnjiglasnik.info)

Comments

comments